Regulamin – ADA MUSIC

Regulamin

Regulamin (obowiązuje po 25.12.2014)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ADAMUSIC.PL
[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego adamusic.pl jest
„Ada-Music” Kręcichwost Sp. J. 
ul. Kopernika 25A, 43-502 Czechowice-Dziedzice
Numer KRS: 0000183615
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 937-21-90-929
REGON: 072250940
który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA.

2. NABYWCĄ w sklepie internetowym adamusic.pl może być:
• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ, za pośrednictwem tel: +48 606491491, adres e-mail: [email protected], listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY, lub osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY. Firma czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego adamusic.pl, składania zamówień na towary oferowane w sklepie internetowym adamusic.pl, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ ceny sprzedaży towarów, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


II. ZAMAWIANIE TOWARU

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCY adamusic.pl, e-mailem wysłanym na adres [email protected] .

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym adamusic.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 7 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze
SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.
7. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.

8. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

10. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY.


III. FORMY PŁATNOŚCI

1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY: www.adamusic.pl.

2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

  • Płatność przy odbiorze – za towar można zapłacić podczas odbioru towaru od doręczyciela
  • Przelew na konto – wpłata na konto sklepu przed wysyłką towaru
  • Korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU – zapłata za towar przed wysyłką towaru
  • Kartą kredytową/płatniczą – przy odbiorze osobistym
  • Gotówką – przy odbiorze osobistym.

Po wpłynięciu należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z dowodem zakupu (faktura VAT, paragon)

Wszystkie możliwe formy dostawy i zapłaty za zamówienie są podawane w momencie składania zamówienia.

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:
ADA-MUSIC Kręcichwost sp.j.
ul. Kopernika 25A
43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP 937-21-90-929

ING: 03 1050 1256 1000 0022 8000 9222

tytułem:

[zamówienie ………..]

3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY adamusic.pl są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5. NABYWCY mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym.


IV. DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym adamusic.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

2. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może zostać wydłużony przez SPRZEDAWCĘ (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.

5. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA).

7. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

10. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).


V. GWARANCJA i REKLAMACJE

1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2. Reklamację składa się telefonicznie +48 606491491, mailowo na adres e-mail: [email protected], listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY lub w siedzibie adamusic.pl.

3. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, że zaznaczono inaczej). Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (chyba, że zaznaczono inaczej).

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

5. NABYWCA w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.

7. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Jeżeli NABYWCA jest przedsiębiorcą, SPRZEDAWCA może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu. NABYWCA, będący przedsiębiorcą, traci również roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na nowy po upływie roku od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

9. NABYWCA, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady SPRZEDAWCY.

10. Uprawnienia NABYWCY z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na NABYWCĘ.

11. NABYWCA będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym adamusic.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

2. NABYWCA dokonujący zakupu w sklepie internetowym adamusic.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy SPRZEDAWCY adamusic.pl oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych NABYWCY w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym SPRZEDAWCY adamusic.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26).

3. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY – Polityka prywatności.

4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego adamusic.pl jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym adamusic.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
Wysłanie odstąpienia od umowy na adres pocztowy SPRZEDAWCY, adres e-mail: [email protected] [Proszę skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy]

3. Wzór odstąpienia od umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCY adamusic.pl. 

4. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

5. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez NABYWCĘ dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

9. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.

10. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje NABYWCY w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia XX czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., z …) w szczególności w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego adamusic.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym adamusic.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych.

2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. 

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym adamusic.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę ADA-MUSIC Kręcichwost Sp. j. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kopernika 25A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel: 664 120 120, adres e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umow. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej adamusic.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewy na wskazany numer rachunku bankowego, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]


[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
ADA-MUSIC Kręcichwost sp.j.
ul. Kopernika 25A
43-502 Czechowice-Dziedzice

Adres email: [email protected]


Ja … niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …

– Data zawarcia umowy … /odbioru …
– Imię i nazwisko konsumenta …

– Nr rachunku konsumenta …
– Adres konsumenta …
– Podpis konsumenta … (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data …